«Двадцять другого червня, рівно о четвертій годині, Київ бомбили — нам оголосили, що почалася війна», — сюжет цієї радянської пісні, написаної в червні 1941 року про вторгнення нацистів до Радянського Союзу, повністю повторив Володимир Путін під час його власного нападу на Україну .

Хоча деякі історичні документи свідчать про те, що бомбардування Києва 1941-го насправді відбулося близько сьомої ранку, у легендарній пісні йдеться саме про «чотири години».

Через 80 років після німецького бомбардування перші російські ракети впали на Київ близько четвертої ранку 24 лютого 2022 року.

Після цього Росія неодноразово вдавалася до обстрілів та авіаударів по українських об’єктах рано-вранці. Хоча при цьому обстріл відбувається і в інший час доби.

Але саме о п’ятій ранку в різні дні російські війська обстріляли Яворівський полігон неподалік Львова, телевежу біля Рівного, житловий будинок на Оболоні в Києві та багато інших об’єктів. Під час кожного із цих ударів гинули люди. Цієї п’ятниці, 18 березня, близько 06:30 російські ракети вдарили по львівському авіаремонтному заводу.

Чому Росія вдається до таких обстрілів на світанку?

Перша причина: раптовість
«Згідно з військовою історією та класичною теорією військового мистецтва початок вторгнення рано вранці дає більше денного часу для активних дій у перший, вирішальний, день вторгнення, — пояснює Павло Лакійчук, військовий моряк у відставці, який зараз керує проектами в галузі безпеки в Центрі глобалістики «Стратегія ХХІ».

У перший день вторгнення російські війська справді намагалися максимально просунутися одразу після ракетних ударів у всіх напрямках – від Полісся до Херсонської області.

Проте,  російські війська не змогли достатньо ефективно спланувати та провести свій перший МРАУ – масований ракетно-авіаційний удар.

Попри це Кремль не відмовився від тактики ранкових ударів, що повторюють дії німецьких бомбардувальників 22 червня 1941 року.

Друга причина: жертви
«Війна почалася на світанку, щоб більше народу вбити. Спали батьки, спали їхні діти, коли стали Київ бомбардувати», — такий другий куплет згаданої пісні про початок війни в СРСР.

Ранкові удари справді можуть призводити до великих жертв, адже люди тим часом сплять і найменше готові до небезпеки.

Третя причина: символізм та деморалізація
«Практичних пояснень нічних ракетних обстрілів може бути безліч. Наприклад, за даними вечірніх розвідувальних зведень штабами визначаються першочергові цілі, потім йде ланцюжок прийняття рішень, що триває 3-6 годин, і так початок обстрілів припадає на 4-6 ранку», — розмірковує Павло Лакійчук. .

«Але я все ж таки переконаний, що основний момент при виборі часу — психологічний і спрямований на мирне населення: українці повинні тремтіти всю ніч в очікуванні нових обстрілів, нових руйнувань, нових жертв. Таким чином хочуть їх зламати, придушити волю до опору», — вважає військовий моряк у відставці.

І нагадує про дивовижне кохання російського президента до символічних, на його думку, жестів: «Для Путіна та його генералів символізм має дуже важливе значення — звідси і ось це «рівно о 4 годині» у Києві».

Російська влада та Володимир Путін вже не раз підозрювалися у схильності до «символічних актів» або «нумерології» під час військових дій. Вторгнення до Грузії, наприклад, почалося 8.08.2008.

А проникнення на Донбас російських регулярних батальйонно-тактичних груп, які згодом оточили українські сили біля Іловайська у 2014 році, за даними Генштабу Збройних сил України, сталося у ніч проти 24 серпня – День незалежності України.

Цьогорічний маркер Z на техніці із Західного військового округу РФ, на думку багатьох, також є символічним, адже нагадує двійку з дати початку вторгнення 24.02.2022, а російські військові паблики в першу ніч наступу писали: «Z — заходимо».

Що далі?
Росія, ймовірно, продовжить обстріл вранці. Але перші втрати від таких ударів багато чому навчили українців.

«Зараз командири вже більше стежать за тим, щоб бійці йшли в притулки під час тривоги. Плюс багато де військових перевели з їхніх звичних казарм, куди може «прилетіти», щоб не тримати там людей компактно, як мішень«, — каже Артем.

«Росіяни розраховували більше на психологічний ефект, що українці одразу зламаються. Не вийшло. Тепер вони змушені проводити повітряну операцію в умовах активної протидії, причому наростаючого. Їхня стратегічна мета на цьому етапі — залякування населення, дезорганізація органів державного управління, «примус до миру» . По-іншому вони воювати не вміють — згадайте Чечню, Грузію, Сирію», — звертає увагу Павло Лакійчук.

«Крім ударів по цивільних об’єктах державного управління, росіяни запізно намагаються зруйнувати систему управління вогнем ЗСУ та ППО, аеродромну мережу, склади паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів. Завдають ударів по важливих промислових об’єктах та підприємствам оборонного комплексу», — зазначає він.

Тобто Росія все ще намагається комплексно використати свою «довгу руку» — авіаційні та ракетні удари, а також далекобійну артилерію. «Втім, основна мета – придушити волю українців до опору», – вважає Павло Лакійчук.

«Але їхня ракетна зброя насправді абсолютно неефективна: приблизно 40% запущених ракет самі не досягають своєї мети, летять «у біле небо» або взагалі не стартують. Ще 30% збиває наше ППО. Отже, лише близько 30% досягають пункту призначення. І щось не точно», — стверджує військовий експерт.

За даними Пентагону, росіяни вже запустили Україною близько 1000 ракет. Один із останніх куплетів радянської пісні про 22 червня 1941 року звучить так: «Кінчився бій за столицю, кинулися німці втекти. Кинули танки, кинули міни, кілька тисяч солдатів».

Враховуючи перебіг нинішньої війни в Україні та невдалі спроби росіян взяти українську столицю, слова старої пісні набувають нового символізму, причому вже не для «німців». І цей символізм навряд чи сподобається Володимиру Путіну.

«On the twenty-second of June, exactly at four o’clock, Kiev was bombed — we were told that the war had begun,» the plot of this Soviet song, written in June 1941 about the Nazi invasion of the Soviet Union, was repeated in full by Vladimir Putin during his own attack on Ukraine .

Although some historical documents suggest that the 1941 bombing of Kiev actually took place around 7 a.m., the legendary song refers specifically to «four o’clock.»

Eighty years after the German bombing, the first Russian missiles landed on Kiev around four in the morning on February 24, 2022.

Since then, Russia has repeatedly resorted to shelling and airstrikes on Ukrainian targets in the early morning hours. Although the shelling also occurs at other times of the day.

But it was at 5 a.m. on different days that Russian forces shelled the Yavoriv training ground near Lviv, the TV tower near Rivne, the Obolon residential building in Kyiv, and many other targets. People were killed in each of these strikes. This Friday, March 18, at about 6:30 a.m., Russian missiles struck the Lviv Aircraft Repair Plant.

Why does Russia resort to such dawn attacks?

First reason: surprise.
«According to military history and classical military art theory, starting an invasion early in the morning gives more daylight time for active action on the first, decisive, day of the invasion,» explains Pavel Lakiychuk, a retired military sailor who now heads security projects at the Center for Globalistics’ Strategy XXI.

On the first day of the invasion, Russian troops did try to advance as much as possible immediately after missile strikes in all directions, from Polesye to the Kherson region.

However, the Russian troops failed to plan and execute their first IRAU, a massive missile and aviation strike, effectively enough.

Despite this, the Kremlin did not abandon the tactic of morning strikes, repeating the actions of the German bombers on June 22, 1941.

Second reason: casualties.
«The war began at dawn to kill more people. Parents were asleep, their children were asleep, when they began to bomb Kiev,» is the second verse of the mentioned song about the beginning of the war in the USSR.

Morning strikes can indeed lead to large casualties, because people are asleep at that time and are least ready for danger.

Third reason: symbolism and demoralization
«There can be many practical explanations for nighttime rocket attacks. For example, according to the evening reconnaissance reports, the headquarters determine the priority targets, then there is a chain of decisions that lasts for 3-6 hours, and so the beginning of the shelling is at 4-6 in the morning,» argues Pavel. Lokiychuk .

«But I am still convinced that the main point in the choice of time is psychological and aimed at the civilian population: Ukrainians have to shiver all night in anticipation of new shelling, new destruction, new victims. This is how they want to break them, to suppress their will to resist,» says the retired military sailor.

And he recalls the surprising love of the Russian president for symbolic, in his opinion, gestures: «For Putin and his generals symbolism is very important — hence the «exactly at 4 o’clock» in Kiev.

Russian authorities and Vladimir Putin have repeatedly been suspected of a penchant for «symbolic acts» or «numerology» during military actions. The invasion of Georgia, for example, began on 8.08.2008.

And the infiltration of Russian regular battalion-tactical groups into the Donbass, which subsequently encircled Ukrainian forces near Ilovaysk in 2014, according to the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, occurred on the night of August 24, Ukraine’s Independence Day.

The current Z marker on equipment from the Western Military District of the Russian Federation is also considered by many to be symbolic, as it recalls the two from the start date of the invasion, 24.02.2022, and Russian military publicity boards on the first night of the offensive wrote: «Z — go in.»

What’s next?
Russia is likely to continue shelling in the early days. But the first losses from such strikes have taught the Ukrainians a lot.

«Now commanders are already making sure that fighters go to shelters during the alarm. Plus a lot of places where the military have been moved out of their usual barracks, where they can ‘fly in’ so they don’t keep people there compactly, like a target,» says volunteer Artem.

«The Russians were counting more on the psychological effect, that the Ukrainians would break immediately. It didn’t work. Now they are forced to conduct an air operation in conditions of active opposition, and increasing. Their strategic goal at this stage is to intimidate the population, disorganize the state administration, and «force the peace. They cannot fight in any other way — remember Chechnya, Georgia and Syria,» points out Pavel Lakiychuk.

«In addition to strikes on civilian government facilities, the Russians belatedly try to destroy the AFU and air defense fire control system, the airfield network, fuel and lubricant depots and ammunition. They are targeting important industrial facilities and defense enterprises,» he says.

That is, Russia is still trying to use its «long arm» — air and missile strikes, as well as long-range artillery — in an integrated manner. «However, the main goal is to suppress the will of the Ukrainians to resist,» believes Pavel Lakiychuk.

«But their missile weapons are in fact completely ineffective: about 40% of the launched missiles do not reach their targets themselves, fly «into white sky» or do not start at all. Another 30% are shot down by our air defense. Therefore, only about 30% reach their destination. And this is not exact,» says the military expert.

According to the Pentagon, the Russians have already launched about 1000 missiles at Ukraine. One of the last verses of a Soviet song about June 22, 1941: «The fight for the capital is over, the Germans are running. They threw tanks, threw mines, a few thousand soldiers.»

Given the course of the current war in Ukraine and the unsuccessful attempts of the Russians to take the Ukrainian capital, the words of the old song acquire a new symbolism, and no longer for «the Germans.» And this symbolism is unlikely to please Vladimir Putin.

 

Читайте также:

Які країни приймають біженців з України

Український парламент вдячний іноземним зіркам за солідарність з Україною

Війна на Україні — що говорить Китай